Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Gałązka.
 • E-mail: zsp1@zsp1.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 7323833

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Roosevelta 1
 • E-mail: zsp1@zsp1.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 7323833

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Roosevelta. Wejście jest
ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze wejścia od strony parkingu
szkolnego, boiska ul. Próchnika – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły.
Dzwonek umieszczony jest po lewej stronie drzwi na wysokości 1,3 m.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.W
budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje
się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych z wyznaczeniem miejsc
parkingowych dla niepełnosprawnych.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.